Mitigace a adaptační možnosti na změnu klimatu pro ČR

Existují tři cesty jak se postavit dopadům změny klimatu. Provádět mitigační opatření, aplikovat adaptační opatření a třetí možností je nedělat nic. 

Nejpohodlnější a nejlacinější třetí možnost by v dlouhodobém horizontu vedla k devastaci krajiny, poklesu kvality všech ekosystémových služeb a následně ke snížení ekonomického výkonu napříč jednotlivými sektory. 

Triangl diagram z IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Čtvrtá hodnotící zpráva (AR4 IPCC, kapitola 18), popisující vztah mezi mitigací, adaptací a nečinností). Rohy trojúhelníku představují 100% z každé z těchto tří možností. Oblasti, ve středu trojúhelníku představují kombinaci přístupů. Tam jsou rovněž poměrně uvedeny náklady spojené s mitigací a adaptací. Všimněte si však, že varianta nečinnost je spojena s vysokými náklady v souvislosti s dopady změny klimatu.

Obr. 1 - Triangl diagram z IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Čtvrtá hodnotící zpráva (AR4 IPCC, kapitola 18), popisující vztah mezi mitigací, adaptací a nečinností). Rohy trojúhelníku představují 100% z každé z těchto tří možností. Oblasti, ve středu trojúhelníku představují kombinaci přístupů. Tam jsou rovněž poměrně uvedeny náklady spojené s mitigací a adaptací. Všimněte si však, že varianta nečinnost je spojena s vysokými náklady v souvislosti s dopady změny klimatu.
 

Co je mitigace?

Mitigace je míněna jako předcházení ve smyslu zmírnění či zpomalení změny klimatu. Nejčastěji je s mitigací spojováno redukce vypouštění skleníkových plynů nebo úspora energie či výroba zelené energie. Příkladem mitigačních opatření je technologická změna či náhrada, která snižuje vstupy zdrojů a snižuje emise, stejně tak to může být zvýšení procenta lesů a uložení C02 do biomasy.

Je lepší cesta mitigace nebo adaptace?

Je nemožné odstranit z atmosféry nadbytečné skleníkové plyny a zastavit probíhající změny prostřednictvím mitigace. Proto je nutné tvořit adaptační strategie. Obecně však platí, že ke snížení dopadů změny klimatu jsou nutné obě cesty. Stejně tak platí, že strategie pro zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu je nutné vytvářet od úrovně jedince, přes místní, národní i globální úsilí.

Co je adaptace?

Adaptace jako vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu. Za adaptační opatření je možno považovat v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny. Jedná se o aktivitu napříč sektory od šlechtění nových suchovzdorných odrůd v zemědělství, přes aplikaci protierozních či vodohospodářsky zaměřených pozemkových úprav v naší krajině, či nákupu sněhových děl v zimním rekreačním podnikání. Adaptace na změnu klimatu je společenský úkol, do kterého se musí zapojit prvovýroba, vědci, veřejná správa, sektor vzdělávání a politici. Společně se musí vytvořit podmínky pro efektivní adaptační opatření založené na pečlivém plánování. Co je důležité je si uvědomit, že nositelem a realizátorem adaptačních opatření musí být právě jednotlivé podniky (zemědělské, lesnické, povodí apod.) a to ze svého pohledu a popudu! Finanční zdroje na zajištění adaptačních opatření musí tvořit EU a národní projekty, dotace přes ministerstva a vlastní rozpočty.