Socio-ekonomické modely

Mapová vrstva: Hodnota ekosystémových služeb

Mapová vrstva ekosystémových služeb pro Českou republiku vychází z databáze monetárních hodnot ekosystémových služeb. Hodnota představuje součet všech vymapovaných služeb pro jednotlivé ekosystémy na základě metody přenosu hodnot (Kubiszewski et al., 2013; Frélichová et al., 2014). Součástí databáze jsou ekonomické hodnoty pro 17 ekosystémových služeb všech kategorií (zásobovací, regulační, kulturní) (Frélichová et al., 2014). Hodnoty byly pro potřeby mapové vrstvy převedeny na společný grid.
 

Mapová vrstva: Fragmentace ekosystémů

Mapová vrstva fragmentace ekosystémů zobrazuje index fragmentace a celistvosti ekosystémů v ČR vypočítaný na základě Konsolidované vrstvy ekosystémů České republiky (KVES v1.0) podle proporce přírodních ekosystémů v dané oblasti (podle Etter et al., 2011; Frélichová et al., 2014).
 

Mapová vrstva: Adaptivní kapacita

Index adaptivní kapacity je vytvořen na základě sloučení několika složek charakterizující socio-ekologické systémy. Mezi dílčí indikátory adaptivní kapacity patří indikátory rovnosti (př. příjmů), znalostí (gramotnost, počet zapsaných do terciálního vzdělávání), technologie (výdaje na výzkum, počet patentů), infrastruktury (dostupnost lékařské péče), flexibility (HDP), ekonomická síly (rozpočtový přebytek, podíl na obchodu) a resilience prostředí (fragmentace, krajinný pokryv). Výsledná vrstva je založená fuzzy překryvu všech vybraných sociálních, ekonomických a environmentálních indikátorů v prostředí GIS (Smit & Wandel, 2006; Acosta et al., 2013).

Obr. 1 - Dílči součásti adaptivní kapacity (podle Smit & Wandel, 2006; Acosta et al., 2013)
 

Mapová vrstva: Zranitelnost jednotlivých sektorů a ekosystémových služeb

Zranitelnost jednotlivé sektorů a ekosystémových služeb je výsledkem analýzy, která bere ohled na existující adaptační potenciál, citlivost socio-ekologických systémů a předpokládané konkrétní dopady změn klimatu. Data pro jednotlivé dílčí součásti budou standardizována a převedena na společný grid. Výsledná vrstva vznikne překryvem v prostředí GIS (Fussel & Klein, 2006; Smit & Wandel, 2006; Kerstin et al., 2014).

Obr. 2 - Rámec základní analýzy zranitelnosti (podle Kerstin et al., 2014)
 

Mapová vrstva: Hot-spots a cold-spots změny klimatu

Jedná se o rozšíření výsledků zranitelnosti, protože mapy hot-spots a cold-spots zobrazí oblasti, které se na základě testu statisticky významně shlukují. Jsou to oblasti s výrazně vyšší (resp. nižší) zranitelností, sdruženě přes jednotlivé sektory anebo ekosystémové služby na základě statistické analýzy globální a lokální autokorelace zranitelnosti v prostředí GIS (Getis & Ord, 1992; Xie et al., 2013).

 

Citované zdroje

Acosta, L., Klein, R.J.T., Reidsma, P., Metzger, M.J., Rounsevell, M.D. a, Leemans, R., Schröter, D., 2013. A spatially explicit scenario-driven model of adaptive capacity to global change in Europe. Glob. Environ. Chang. 23, 1211–1224. doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.03.008

Etter, a., McAlpine, C. a., Seabrook, L., Wilson, K. a., 2011. Incorporating temporality and biophysical vulnerability to quantify the human spatial footprint on ecosystems. Biol. Conserv. 144, 1585–1594. doi:10.1016/j.biocon.2011.02.004

Frélichová, J., Vačkář, D., Pártl, A., Loučková, B., Harmáčková, Z. V., Lorencová, E., 2014. Integrated assessment of ecosystem services in the Czech Republic. Ecosyst. Serv. 8, 110–117. doi:10.1016/j.ecoser.2014.03.001

Getis, A., Ord, J.K., 1992. The Analysis of Spatial Association by Use of Distance statistics. Geographical Analysis 24(3):189-206.

Kerstin, F., Schneiderbauer, S., Bubeck, P., Kienberger, S., Buth, M., Zebisch, M., Kahlenborn W., 2014. The Vulnerability Sourcebook: Concept and guidelines for standardised vulnerability assessments. Bonn and Eschborn, GIZ.

Kubiszewski, I., Costanza, R., Dorji, L., Thoennes, P., Tshering, K., 2013. An initial estimate of the value of ecosystem services in Bhutan. Ecosyst. Serv. 3, 11–21. doi:10.1016/j.ecoser.2012.11.004

Smit, B., Wandel, J., 2006. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Glob. Environ. Chang. 16, 282–292. doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008

Xie, H., Wang, P., Huang, H., 2013. Ecological risk assessment of land use change in the Poyang Lake Eco-economic Zone, China. Int. J. Environ. Res. Public Health 10, 328–46. doi:10.3390/ijerph10010328