Globální klimatické modely

V rámci tohoto webu bylo použito celkem pět globálních klimatických modelů (GCM) o nichž Vám zde přinášíme detailní informace.

Modely, které byly použity pro výpočet budoucích podmínek, byly vybrány kombinací objektivních a subjektivních kritérií ze souboru 40 vhodných GCM (climate4impacts.eu), reprezentujících emisní scénář RCP85.

Z těchto GCM dat bylo vybráno pouze 28 simulačních běhů, pro které byly v červenci roku 2015 k dispozici výstupy pro šest meteorologických charakteristik potřebných pro analýzy v rámci projektu CzechAdapt (tj. globální radiace, maximální a minimální teplota, úhrn srážek, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu).  Jelikož nebylo technicky schůdné prezentovat výstupy všech 28 GCM, byla vybrána reprezentativní sada 5 GCM modelů. Při výběru této sady byly zohledněna 2 kritéria: sada dobře reprezentuje mezi modelovou variabilitu všech GCM a  přitom obsahuje maximum GCM modelů, které jsou použity k řízení Regionálních cirkulačních modelů (RCM) v projektu CORDEX -  rovněž používaných v rámci projektu CzechAdapt.

Vybraný emisní scénář RCP85 předpokládá nejvyšší nárůsty koncentrací skleníkových plynů, z čehož plyne nejvýraznější změna klimatu, a tím i největší odstup signálu změny klimatu od klimatického šumu (odpovídající přirozené variabilitě klimatu) a nejvyšší přesnost určení standardizovaných scénářů změny klimatu (změny hodnot klimatických charakteristik odpovídající nárůstu globální teploty o 1 ºC). Na základě standardizovaných scénářů byly odvozeny s pomocí modelu MAGICC (verze 6) hodnoty pro  emisní scénáře RCP 85 a RCP45 a 3 časové horizonty uvažované v projektu (tj. 2021-2040; 2041-2060; 2081-2100).