Zemědělství

Primárním úkolem v oblasti agrosektoru je provedení adaptačních opatření u měnících se vlastností půd, struktury plodin a osevních postupů a šlechtění odolných plodin.

O adaptacích v zemědělství detailněji

Adaptační opatření v zemědělství obsahují celou řadu zásahů, které mohou zmírnit či eliminovat negativní dopady měnícího se klimatu. Jednotlivé adaptace je možno sledovat od změněných půdních vlastností, při čemž nejodolnější půdy vůči klimatické změně jsou půdy s černickým horizontem (černozemě a černice;) přes úpravu technologií zpracování půd. Dalším podstatným bodem je úprava ve struktuře plodin a osevních postupů a dále využívání šlechtitelských odrůd odolných vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Nesmíme zapomínat na ekonomická adaptační opatření (kam patří např. dotaze z EU) a dále tzv. informativní adaptační opatření (tedy zvyšování informovanosti zájmových skupin).  

Obrázek: Závlahové zařízení k polním plodinám, jižní Morava jaro 2014

Podpora šlechtění suchovzdorných a mrazuvzdorných odrůd

Nejvýznamnější hráči na trhu v této oblasti uvádí v posledních letech celé série těchto odrůd jak u ječmene, pšenice, kukuřice či vinné révy.

Podporu zadržování vody v suchem ohrožené zemědělské a lesnické krajině

Nejde jen o zachování resp. revitalizaci mokřadů, ale o vybudování sítě (i menších) vodních nádrží, které by v době sucha sloužily pro potřeby závlah či vybudování lesních pásů s protierozní, ale i vodohospodářskou (=nižší vítr nižší evapotranspirace) funkcí.

DZES (GAEC)

Podpořit dotačními tituly, dotace na plochu tento účel rozhodně neplní.

Podpora infrastruktury pro zavlažování

Především závlahy a mikrozávlahy pro zelinářství, ovocnářství a vinařství s doplňující funkcí protimrazové ochrany v jarním období.

Podpora metod pro ochranu půdy

Jedná se o zlepšování úrodnosti půdy, struktury půdy v rámci agroenvironmentálních opatření a vybudování kontrolních mechanismů pro jejich dodržování.

Budování monitorovacích systémů

Jedná se o monitoring jak abiotických tak biotických faktorů se schopností jejich krátkodobé prognózy.

Zlepšení životních podmínek zemědělských zvířat

Budování větrání, chlazení a stínění ve stájích jako reakce na nárůst letních a tropických dní.

Hospodaření s vodou v krajině

Začlenění opatření pro přizpůsobení a hospodaření s vodou do programů rozvoje venkova.

Zalesňování a zatravňování

Ve vhodných lokalitách přeměna orné půdy na lesní porost s kvalitní druhovou skladbou, nebo travní porosty zakládané jako opatření proti větrné a vodní erozi a pro vyšší zadržování vody v krajině.

Řešení dopadů extrémních meteorologických jevů na zemědělské hospodaření

Intervence státu k podpoře motivace farmářů k využívání zemědělského pojištění a pojišťoven k poskytování tohoto pojištění resp. zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik se zaměřením na sucho a srážky v době sklizně.

Dodržování standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu - DZES (GAEC)

Šetrné zemědělské hospodaření, které má vliv na snížení rizika eroze, zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, podporuje ochranu krajinných prvků a dbá na správné využívání vodních zdrojů pro závlahy.