O projektu

Vědecký tým, který stojí za těmito webovými stránkami vznikl díky podpoře projektu „CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR“. Za přispění grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Projekt CzechAdapt vychází z přesvědčení, že zatímco adaptační politiku nelze v řadě sektorů centralizovat, tak poskytování relevantních informací centralizováno být může a to v co nejvyšší možné míře. Cílem tohoto širokého a interdisciplinárního projektu proto bylo vytvořit otevřenou a průběžně aktualizovanou on-line databázi shrnující informace o dopadech změny klimatu, rizicích, zranitelnosti a adaptačních opatření pro celou ČR na základě nejlepších dostupných metod a ve spolupráci odborných týmů.

Dalšími cíly projektu bylo vytvořit informační systém poskytující integrovaný monitoring a včasnou výstrahu před situacemi spojenými s dopady nepříznivých klimatických podmínek. Jeden z důležitých cílů bylo systém koncipovat jako maximálně uživatelsky příjemný s důrazem na vysokou míru rozlišení (od celé oblasti ČR před regiony, až po jednotlivé stanoviště).

Projekt probíhal v navazujících aktivitách takto:

Aktivita I: příprava společné databáze dat;

Aktivita II: vytvoření flexibilní a otevřené internetové databáze dopadů změny klimatu, zranitelnosti, a adaptačních opatření ve spojení s problematikou ochrany klimatu na národní, regionální a lokální úrovni;

Aktivita III: zprovoznění integrovaného monitorovacího a výstražného systému pro monitoring, včasnou výstrahu a prognózu;

Aktivita IV: zorganizování informační kampaně zaměřené na zranitelnost, rizika, dopady a adaptační opatření formou série workshopů a závěrečné konference zaměřené na zvláště zranitelné regiony.

 

Výzkumný tým projektu CzechAdapt úzce spolupracuje s projekty či podporuje aktivity UrbanAdapt, FrameAdapt a webový portál Adaptace na změnu klimatu. Dále členové týmu spoluvytváří či se podílí na tvorbě těchto webů: intersucho.cz, fenofaze.cz.

Veškeré výzkumné práce a tvorba výstupů v podobě mapových vrstev, které na těchto stránkách můžete sledovat, probíhají na pracovišti Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). 

CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnost.

Naši partneři:

Mendelova univerzita v Brně

Norwegian University of Life Sciences

Akademie věd České republiky: Strategie AV21

Spolupráce s kolegy z Norské Univerzity Přírodních Věd navázala na dlouholetou spolupráci předcházející projektu CzechAdapt. Během probíhajícího projektu navštívili kolegové prof. Arne Skjelvag a prof. Ole Hans Baadshaug pracoviště CzechGlobe dvakrát a to při zahajovacím setkání (červen 2015) a během probíhajícího projektu (prosinec 2016). Oba kolegové se zúčastnili workshopů a pracovních jednání a plánování průběhu projektu a přispěli se svými vstupy k vývoji a směřování projektu.