Hydrologie

Primárním úkolem adaptačních opatření v hydrologii bude umět se vyrovnat s narůstajícími extrémními situacemi. Jednak stavy, kdy vody bude díky přívalovým srážkám moc, či naopak díky hydrologickému suchu málo. Četnost těchto extrémních situací se bude podle většiny klimatických scénářů zvyšovat.

O adaptacích v hydrologii detailněji

Návrh adaptačních opatření v hydrologii by měl vycházet ze zkušenosti s řešením již proběhlých jevů (např. sucho či povodně). Kromě plánování využití vody je základem pro úspěšnou realizaci adaptačních opatření především technická znalost území a infrastruktury.  Jedná se o popis morfologických, geologických, hydrogeologické, pedologické, klimatické a hydrologických poměrů v zájmovém území. Významná je znalost využití území a majetkoprávních poměrů. Nezbytná je evidence existujících a historických (zaniklých) vodních nádrží a rybníků.  Obdobně je nutná evidence vodárenské infrastruktury a datové základny z celého zájmového území (výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, trvání sněhové pokrývky, průtoky, teplota vody, výšky hladin řek a podzemní vody atd.).

Je důležité si uvědomit, co po vodě chceme a proč je pro nás důležitá:

  Požadavek Obor
1. Chceme mít trvalý dostatek kvalitní vody ve svých domácnostech Vodárenství
2. Chceme vodu pro zemědělství, lesnictví a průmysl včetně chlazení  Odběry vod
3. Chceme, aby voda neškodila svými rozlivy či erozně- akumulační činností Protipovodňová ochrana
4. Chceme provozovat vodní elektrárny Energetika
5. Chceme mít kde chovat ryby ve velkém i kam chodit na ryby sportovně Rybářství
6. Chceme po vodě dopravovat zboží i lidi Vodní doprava
7. Chceme se mít kde koupat a kde provozovat vodní sporty na tekoucích a stojatých vodách Rekreace

Obrázek: rozvodněná řeka Svratka, Žabčice, březen 2006:

Monitoring vody v krajině

Monitoring průtoků, teploty vody, výšky sněhové pokrývky, vodní hodnota sucha.

Adaptační plány na extrémní situace

Vypracování protipovodňových plánů a plánů proti suchu od regionální po národní úroveň.

Operativní opatření

Patří sem např. uplatnění výstražných informačních systémů, výstavba mobilních protipovodňových hrazení, evakuace obyvatel, operativní řízení odtoku z nádrží, zajištění provozu záložních vodních zdrojů nebo nouzové zásobování vodou během období sucha.

Obnova zaniklých nádrží

Naši předkové věděli o krajině spoustu faktů, na které jsme zapomněli.

Výstavba přehrad

Jedním z hlavních adaptačních opatření je zvážit výstavbu přehrad. Toto drahé (vybudování a udržování) strukturální šedé opatření by teoreticky řešilo jak zadržení vody (povodně) tak její nedostatek (sucho). Aby plnila obě funkce, musela by její výstavba být minimálně na středním toku dané řeky. V době kdy nejsme z majetkoprávních důvodů schopni zajistit ani pár km dlouhou cyklostezku bez přerušení je tato představa iluzorní. Kromě toho konflikt zájmů velkých přehrad (rekreační, vodohospodářský, energetický) je opět prakticky neřešitelný úkol – copak se vypustila vltavská kaskáda v roce 2002? Našla by se osobnost, která by dala příkaz k vypuštění přehrad? Ne. Je vytipováno 65 míst pro stavbu přehrad, z toho v příštích dvaceti letech budou realizovány max. jednotky z nich.

 

Úprava vodních hrází

  Stavební úpravy na tělesech hrází vodních nádrží pro snížení pravděpodobnosti přelití a dále se úpravy musí zaměřit i na opravy jezů (turistika v době sucha, rybářství).

Budování protipovodňových opatření v krajině

Na dolních tocích v nivách budovat rozlivová pásma, lužní lesy, trvalé travní porosty.

Údržba distribuce vody

Propojování vodárenských systémů z důvodu zastupitelnosti.

Zachování záplavových území

Omezení výstavby především, ale nejen, v záplavových územích (10,5 % ČR je zastavěno a to zvyšuje odtokové množství i odtokovou energii).