Lesnictví

V oblasti lesnictví jako důsledek změny klimatu očekáváme vyšší stres a škody suchem, poškození porostů vichřicemi a škůdci (především lýkožrouta smrkového).

O adaptacích v lesnictví detailněji

Dalším významný faktor je dlouhověkost porostů a vícesložkovost lesního ekosystému v porovnání s agrosystémy. Kromě toho je v oblasti lesnictví mnohem složitější možnost korekce již přijatých rozhodnutí. Na druhé straně celá řada studií napříč Evropou potvrzuje i pozitivní dopady měnících se podmínek. Především v oblastech s dostatkem srážek (tedy oblasti s vyšší nadmořskou výškou a severnější lokality) těží z vyšší koncentrace C02 , zvyšující se teploty a delší růstové sezóny. Stromy i díky lepším pěstitelským opatřením a často i depozicím antropogennímu dusíku ze změn profitují. 

Obrázek: Měření toku látek ve smrkovém porostu, Bílý Kříž, autor: Marian Pavelka

Zvýšení rozmanitosti porostů

Přeměnit nestabilní stejnověké monokultury na druhově rozmanité a věkově rozrůzněné porosty, tyto lesy lépe odolávají klimatickým extrémům. Současný podíl listnatých dřevin činí 25 % (stav v roce 2011), přičemž doporučenému stavu by odpovídala hodnota 36 % a přirozenému stavu 65 %.

Včas na vysýchavých stanovištích omezit smrkové porosty

Němci nazývají smrk „Brotbaum“ pro změnu klimatu, neboť je velmi citlivý na spolupůsobení sucha a kůrovce. I přes nižší ekonomickou výtěžnost by z jehličnanů mohla být alternativou Douglaska tisolistá (přezdívaná suchý smrk – Trockenfichte) a jedle. Z listnáčů pak dále můžeme podpořit duby a buky.

Snížit dobu obmytí

Adaptace, která je nástrojem na zmírnění rizika náhlého rozpadu porostů a pro dosažení vyšší flexibility rekonstrukce dřevinného složení.

Monitoring chorob a škůdců

Monitorování výskytu a životních cyklů škůdců a chorob, nejen lýkožrouta smrkového, ale i např. kořenové hniloby (václavky, nebo červené hniloby kořenovníku vrstevnatého), vaskulárních mykóz apod.

Monitoring půdního klimatu

Adaptace sloužící pro vylišení lokalit se snižováním vlhkosti v půdě a to z dlouhodobého pohledu.

Monitoring invazivních dřevin a bylin

Adaptace, která spíše spadá do vědecky orientovaného výzkumu.

Posílit přirozenou obnovu lesních porostů

Stávající praxe umělé obnovy lesních porostů znamená výrazné ohrožení samotné podstaty adaptace lesních porostů na změny klimatu. Ačkoliv jde o proces zdlouhavější (ve srovnání s umělým plošným zalesňováním), vzniklé porosty jsou mnohem pestřejší a odolnější vůči kolísání klimatických faktorů.

Kam kráčí smrk?

V teplejším a sušším klimatu produktivita smrku klesá; snížení srážek a vyšší evapotranspirace, proto představuje významné nebezpečí.  Značným problémem je také extrémní citlivost smrku na kalamitní situace.