Náš tým

Vědecký tým, který stojí za těmito stránkami je široký a interdisciplinární tým, který spojuje vědecké osobnosti a skupiny z oblastí zemědělství, lesnictví, klimatologie, socio-ekonomie a klimatického modelování. 

Tento tým se v rámci tvorby webových stránek spojil, aby vytvořil on-line databázi zobrazující na mapových vrstvách dopady změny klimatu, rizika, zranitelnost a adaptační opatření pro celou ČR. Jedná se o propojení odborných týmů, které v daných oborech provádějí mezinárodně uznávaný výzkum špičkové kvality.

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

vedoucí týmu, hlavní koordinátor prací, oblast zemědělství
mirek_trnka@yahoo.com
+420 725 950 927

Miroslav Trnka je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR, v.v.i. a zároveň profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho hlavním vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách; a dále se také intenzivně věnuje výzkumu sucha na území ČR. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu zemědělského sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

člen týmu, oblast adaptačních opatření na změnu klimatu
zalud@mendelu.cz
+420 725 950 925

Zdeněk Žalud se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů změny a variability klimatu na polní plodiny, včetně dopadů zemědělského sucha na agrosystémy a adaptačními opatřeními na změny klimatu. Propojením růstových modelů, indexů sucha a výsledků polních experimentů buduje pedagogickou a výzkumnou platformu využitelnou pro vzdělávání, základní i aplikovaný výzkum a současně jako datovou bázi využitelnou k přednáškám pro praxi.

Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.

Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.

členka týmu, tvorba mapových vrstev, GIS

Daniela Semerádová je zodpovědná za zpracovávání a správu databáze a vizualizaci mapových vrstev popisujících změny klimatu v rámci geografického informačního systému (GIS). Věnuje se prostorové analýze dat v dopadových studiích změny klimatu na agrosystémy. V současnosti se zabývá analýzou satelitních snímků a využitím metod dálkového průzkumu pro monitoring a prognózu sucha v České republice.

Bc. Jan Bálek

Bc. Jan Bálek

člen týmu, oblast modelování, IT

Jan Balek se většinu času věnuje tvorbě softwaru v programovacím jazyku Delphi (AgriClim, SoilClim,atd.). Dále se podílí na zpracování meteorologických a pedologických dat využitelných pro dopadové studie změny klimatu na zemědělskou produkci. Okrajově se zabývá tvorbou webových prezentací.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

členka týmu, obecné informace, rady
bartolen@gmail.com
+420 731 622 088

Lenka Bartošová se věnuje výzkumu dlouhodobých fenologických řad planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v lužních lesích na jižní Moravě a jejich interakcí s fenologicií řízených agrosystémů. Podílí se také na výzkumu sucha a úzce spolupracuje s farmáři a zástupci zemědělské praxe.

doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

člen týmu, oblast dopady klimatické změny na zemědělství

Petr Hlavinka se v rámci své odborné činnosti věnuje modelování růstu a vývoje zemědělských plodin v současných i očekávaných klimatických podmínkách. Dále se zabývá měřením a modelováním vodní bilance krajiny, metodami hodnocení zemědělského sucha a jeho následnými dopady na lokální a regionální úrovni. V rámci této činnosti rovněž spolupracuje s farmáři a zástupci zemědělské praxe.

RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.

RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.

člen týmu, oblast klimatologie, konstrukce klimatických dat

Martin Dubrovský je statistickým klimatologem (absolvent MFF UK v Praze) a zabývá se zejména konstrukcí klimatických dat (reprezentujících současné i budoucí klima) pro studie zaměřené na analýzu dopadů změny klimatu. Mezi jeho odbornosti patří: (a) Konstrukce stochastických meteorologických generátorů, jejich validace a využítí v "dopadových" studiích. (b) Konstrukce scénářů změny klimatu z výstupů globálních a regionálních klimatických modelů (GCM a RCM); pro použití v dopadových studiích jsou vytvářeny ansámbly scénářů reprezentujících nejistoty v projekci budoucího klimatu. (c) Analýza dopadů změny klimatu na klimatické charakteristiky (včetně charakteristik sucha).

prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

člen týmu, oblast historická klimatologie

Rudolf Brázdil je profesorem fyzické geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se věnuje problematice změn a kolísání klimatu v českých zemích a ve střední Evropě. Specializuje se na studium variability klimatu v období přístrojových pozorování, rekonstrukce klimatu na základě dokumentárních pramenů a na analýzu hydrometeorologických extrémů podle dokumentárních údajů a systematických meteorologických a hydrologických pozorování (historická klimatologie a historická hydrologie).

Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

člen týmu, oblast pozorované změny klimatu
dobro@sci.muni.cz
+420 549 493 536

Petr Dobrovolný je odborníkem v oblasti klimatologie, historické klimatologie. Zabývá se také rekonstrukcí klimatu na základě dokumentárních údajů a přírodních proxy dat v poslední miléniu. Je také odborníkem v metodách kvantitativní rekonstrukce, analýz časových řad meteorologických prvků a jejich klimatologických charakteristik. Věnuje se také studiu biofyzikálních parametrů metodami dálkového průzkumu Země a digitálního zpracování obrazu.

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

člen týmu, oblast klimatologie, současná klimatologická data

Petr Štěpánek se dlouhodobě zabývá zpracováním klimatologických údajů od kontroly kvality dat přes homogenizaci, časovou a prostorovou analýzu těchto řad (včetně interpolací) až po zpracování výstupů klimatických modelů. Pro tyto účely aplikuje již ověřené nebo nové postupy a vytváří softwarový nástroj použitelný pro širší vědeckou komunitu: AnClim a ProClimDB.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

člen týmu, oblast budoucí scénáře klimatické změny
zahradnicek.p@czechglobe.cz
+420 775 417 215

Pavel Zahradníček je absolventem Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU, doktorát získal v oboru fyzické geografie. V současnosti se zabývá kontrolou kvality dat, homogenizace, tvorbou technických řad, analýzou časových řad a zpracováním výstupu klimatických modelů.

RNDr. Aleš Farda, Ph.D.

RNDr. Aleš Farda, Ph.D.

člen týmu, oblast klimatologie, současná klimatologická data

Aleš Farda se věnuje klimatickému modelování se zaměřením na použití regionálních klimatických modelů ve vysokém prostorovém rozlišení. Tyto aktivity jsou doplněny i výzkumem klimatu s pomocí globálního modelu ARPÉGE (CNRM-CM5). Bádání je zaměřeno zejména na projekce možných stavů budoucího klimatu, ale rovněž na rekonstrukce historického klimatu se zřetelem na oblast střední Evropy.

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

člen týmu, oblast dopady změny klimatu na lesnictví
cudlin.p@czechglobe.cz
+420 604 272 215

Pavel Cudlín se zabýval otázkou role mykorrhizních symbióz v procesu odumírání smrkových ekosystémů, později reakcí horských lesních ekosystémů na globální environmentální změnu, především v souvislosti s koloběhem uhlíku; po roce 2000 i za pomoci dálkového průzkumu země. Od 90. let se též intenzivně věnuje krajinné ekologii, především retenční schopnosti leso-zemědělské krajiny a problémům zachování lesní biodiverzity, v posledních letech i hodnocení biotopů a služeb ekosystémů v leso-zemědělské krajině.

Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.

Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.

členka týmu, oblast společenského rozměru globální změny
vackarova.d@czechglobe.cz

Davina Vačkářová je, v rámci pracoviště CzechGlobe, vedoucí týmu, která se zabývá společenským rozměrem globální klimatické změny. Její výzkum se zaměřuje na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména problematiku ekosystémových služeb, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů a environmentální bezpečnosti. Koordinuje několik výzkumných projektů zaměřených na integrované hodnocení ekosystémových služeb a adaptací na změnu klimatu a vyučuje kurzy zaměřené na problematiku ekosystémových služeb a antropogenní globální změnu na Univerzitě Karlově v Praze. 

Mgr. Filip Oulehle, Ph.D.

Mgr. Filip Oulehle, Ph.D.

člen týmu, oblast dopady klimatické změny na lesnictví

Filip Oulehle se v současné době zabývá biogeochemií přírodě blízkých ekosystémů (např. lesů). Zaměřuje se na koloběh ekologicky významných prvků, jako jsou uhlík, dusík, fosfor, síra, bazické kationty. Cyklus těchto živin je v přírodě významně narušen lidskou činností (acidifikace a eutrofizace prostředí, lesní management). Dlouhodobé změny v koloběhu prvků jsou zároveň citlivým indikátorem klimatických změn. Dále se zabývá biogeochemickým modelováním chemického složení půd a povrchových vod.

Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D.

Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D.

pracuje jako vedoucí oddělení Kvality ovzduší na brněnské pobočce ČHMÚ. V rámci své práce na ČHMÚ se zaměřuje například na vliv odpalování pyrotechniky, stavebních prací, městské zástavby či dalších zdrojů na kvalitu ovzduší a dále také na analýzu částic z ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem. Úzce spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani. Obecně se intenzivně zabývá datovou analýzu a datovou vizualizaci a osvětou informací o životním prostředí atraktivní a srozumitelnou formou.

Mgr. Zuzana V. Harmáčková

Mgr. Zuzana V. Harmáčková

členka týmu, doktorandka, oblast společenského rozměru globální změny

Zuzana Harmáčková se zabývá hodnocením dopadů klimatických a krajinných změn na poskytování ekosystémových služeb, dále modelováním rozporů a synergií mezi ekosystémovými službami, dlouhodobým sociálně-ekologickým výzkumem (LTSER) a ekosystémově založenými adaptačními opatřeními.

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

člen týmu, oblast dopadů změny klimatu na lesnictví

Marian Pavelka je zaměstnancem Centra výzkumu globální změny AV ČR. V roce 1991 začal pracovat na  pozici technika výzkumu. V  roce 2003 absolvoval studium oboru Ochrana a  tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté absolvoval doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.  Původním zaměřením byly respirační ztráty CO2 z ekosystémů. V současnosti se věnuje výzkumu toků energie a skleníkových plynů na úrovni ekosystémů se zaměřením se na problematiku reakcí ekosystémů na změnu vnějších podmínek. Zabývá se také vývojem měřicích systémů, zejména pro měření výměny skleníkových plynů z jednotlivých komponent ekosystémů.  

Mgr. Lenka Krupková

Mgr. Lenka Krupková

členka týmu, doktorandka, matematická biologie

Lenka Krupková se zabývá statistickým a matematickým modelováním a dále zpracováním dat z eddy kovariance (jedná se o měření toku oxidu uhličitého a vody mezi lesním porostem a atmosférou).  Zabývá se také analýzou dat z komorových měření.

Mgr. Lucie Kudláčková

Mgr. Lucie Kudláčková

Členka týmu

je absolventkou Geografického ústavu Masarykovy univerzity, v současné době studuje doktorské studium na Mendelově univerzitě se zaměřením na přírodní požáry. V rámci své pracovní náplně zpracovává a vizualizuje data v GIS programech, podílí se na produkci podkladů publikovaných na intersucho.cz a vynosy-plodin.cz.

Mgr. Monika Bláhová

Mgr. Monika Bláhová

Členka týmu

je absolventkou Geografického ústavu Masarykovy univerzity, v současné době studentkou doktorského studia na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci své pracovní náplně zpracovává a vizualizuje data v prostředí GIS, zabývá se datovou analýzou a automatizovaným zpracováním dat.