SWOT analýzy podle nadmořské výšky


SWOT analýza nadmořské výšky do 400 m. n. m.

Silné stránky

Kvalitní půdy, silná zemědělská tradice, vhodné podmínky pro agroturistiku.

Slabé stránky

Nedostatek srážek, silná větrná a vodní eroze, závlahové systémy na hranici životnosti, zanášení vodních nádrží sedimenty a eutrofizaci vod spláchnutými živinami, malý počet mokřadů a vodních nádrží či ploch, malá výsadba větrolamů.

Příležitosti

Potenciál pro solární energii, delší vegetační sezóna, možnosti rozšíření pěstování teplomilných plodin a odrůd, zavedení mikrozávlah, realizace pozemkových úprav.

Hrozby

Vysoká variabilita výnosů, narůstající sucho, absence sněhové pokrývky, výskyt silných holomrazů, zničující jarní mrazy, výskyt invazivních chorob a škůdců, vyšší počet letních dní s dopadem na fenologii a výnos polních plodin, vyšší počet tropických dní s dopadem na zdraví lidí a živočišnou výrobu, snížení hladin vodních ploch a omezení průtoků řek s dopadem na chov ryb a lodní dopravu, vyšší riziko požárů,  frustrace ze zemědělských výsledků a riziko opuštění půdy, zvýšení nezaměstnanosti. 


SWOT analýza nadmořské výšky 400 - 800 m. n. m.

Silné stránky

Relativní dostatek srážek, pro ozimy důležitý výskyt sněhové pokrývky, nižší výskyt vln veder. 

Slabé stránky

Méně kvalitní půda, vodní i větrná eroze.

Příležitosti

Delší vegetační sezóna, zvýšení výnosů polních plodin, možnosti rozšíření pěstování teplomilných plodin a odrůd, zvýšení obsahu organických látek v ornici a zlepšení kvality humusu, možnost pěstování rychle rostoucích dřevin a bylin, potenciál na chov dobytka, možnost zvýšit zalesňování a zakládání lesů a sekvestraci uhlíku.

Hrozby

Narůstající sucho, zvyšující se dehumifikace půd v důsledku porušení vodního režimu půdy, silnější vodní eroze, vyšší riziko požárů v lesích, zvýšená nahodilá zdravotní těžba v lesích, malá rozlivová pásma v nivách řek.


SWOT analýza nadmořské výšky nad 800 m. n. m.

Silné stránky

Kladná vodní bilance a dostatek srážek, klimaticky podmíněný rekreační potenciál. 

Slabé stránky

Méně kvalitní půda, vodní eroze v lesích, náchylnost lesů k větrným bouřím.

Příležitosti

Pěstování polních plodin s kratší vegetační dobou, rozvoj agroturistiky.

Hrozby

Snižující se doba trvání sněhové pokrývky, ohrožení zimní turistiky a rekreace, kalamitní rozšíření chorob a škůdců, vyšší hrozby požárů, zvýšené větrné kalamity.