Vše o klimatické změně

Dopady změny klimatu na EU a ČR - Zemědělství

Změna klimatu přináší změnu stanovištních podmínek buď přímou změnou klimatických podmínek, či změnou jiných místních podmínek, které mají přímou vazbu na klima.

Dopady změny klimatu - Extrémní jevy

Změny v četnosti a intenzitě extrémních jevů (např. vysoké teploty, sucho, přívalové deště, povodně ...) byly pozorovány v posledních dekádách.

Dopady změny klimatu v ČR - Městské postředí

Variability dopadů změny klimatu na městské prostředí.

Dopady změny klimatu na EU a ČR - Lesnictví

Změna klimatu může mít významné dopady na lesní ekosystémy, především vzhledem k jejich dlouhověkosti, omezenému adaptačnímu potenciálu a značné proměně lidskou činností.

Mitigace a adaptační možnosti na změnu klimatu pro ČR

Existují tři cesty jak se postavit dopadům změny klimatu. Provádět mitigační opatření, aplikovat adaptační opatření a třetí možností je nedělat nic.

Eutrofizace a acidifikace životního prostředí

Klimatická změna je bezesporu proces, který je v dlouhodobé perspektivě schopen významně pozměnit druhové složení i fungování ekosystémů.

Kauzální nexus změny klimatu

Fakt, že dochází ke změně koncentrace oxidu uhličitého a dalších radiačně aktivních plynů a současně ke změnám řady parametrů klimatického systému, sám o sobě nic nedokazuje.

Adaptivní kapacita společnosti na změnu klimatu

Schopnost socio-ekologického systému přizpůsobit se změnám klimatu, podnětům nebo jejich účinkům a dopadům se běžně nazývá adaptivní kapacita.

Průvodce změnou klimatu

Vše o klimatické změně, jejích projevech a dopadech nejen na území ČR přehledně v 10-ti kapitolách