Příspěvek českých vědců ke klimatickému summitu - webová aplikace zpřístupňující data o klimatické změně

Brno, 8. 12. 2015 – U příležitosti právě probíhajícího klimatického summitu v Paříži spouští vědecký tým projektu CzechAdapt koordinovaný Centrem výzkumu globální změny AV ČR v Brně (CzechGlobe) webovou aplikaci www.klimatickazmena.cz. Aplikace zpřístupní dostupné vědecké poznatky a data týkající se klimatické změny a jejich dopadů v České republice. 

Projekt „CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR“ spojuje české vědecké týmy a partnery z univerzity v norském As v oblastech klimatologie, zemědělství, lesnictví a socio-ekonomie. Cílem této vědecké spolupráce je připravit a předložit veřejnosti souhrnné informace popisující dopady změny klimatu v České republice, a to srozumitelným a atraktivním způsobem. Ten se nyní naplňuje zprovozněním portálu www.klimatickazmena.cz. Webová aplikace přináší v podobě mapových vrstev informace o řadě ukazatelů, které popisují aktuální stav a pravděpodobný vývoj v budoucnosti. Uživatelé tak mohou sledovat nejen to, jak se změní teploty a srážky, ale zejména jaké dopady těchto změn můžeme očekávat  na zemědělství, lesnictví, dostupnost vody, na společnost i lidské zdraví. V konečné podobě půjde o více než sto parametrů a tisíce interaktivních map.

Projekt CzechAdapt spouští portál cíleně v období konání klimatického summitu v Paříži. Právě zde se rozhoduje o budoucí úrovni emisí skleníkových plynů, které zesilují přirozený skleníkový efekt, a rozhoduje se tak i o tom, jak se na naší planetě změní klimatické podmínky. Portál umožní každému návštěvníkovi ověřit si, jaké klimatické podmínky může očekávat v místě  kde žije, podniká nebo hospodaří a podle toho zvážit, jaké tato změna bude mít důsledky pro něho i jeho okolí a jak se na tyto změny připravit.

Součástí webových stránek je řada podpůrných informací. Uživatelům je k dispozici přehled možných adaptací na změnu klimatu, a to celkem v pěti sektorech – zemědělství; lesnictví; hydrologie; energetika;  lidské zdraví. Detailně je zde popsána metodika vzniku mapových vrstev, která se opírá o kvalitní vědeckou oponenturu a většina výsledků staví na metodách, které vědecké týmy CzechGlobe publikovaly ve špičkových zahraničních vědeckých časopisech.  Právě zprovozněné stránky budou průběžně doplňovány a očekává se, že všechny výpočty a mapy budou dokončeny v dubnu příštího roku.

„Odborné a laické veřejnosti, stejně tak sdělovacím prostředkům, myslím, chyběl informační systém, který by shromažďoval a analyzoval informace v souhrnné podobě a navíc takto přístupným způsobem. A bez informací nelze vést smysluplnou debatu o tomto problému, na jehož řešení se jako stát a společnost budeme muset podílet. To bylo a je hlavní myšlenkou vzniku a realizace našeho projektu“ doplňuje vedoucí a hlavní koordinátor projektu CzechAdapt prof. Miroslav Trnka.

„Jsem velmi rád, že CzechGlobe pomáhá naplňovat své poslání aktivitami jako je tato. Je velmi málo srovnatelných systémů, které by uživatelům nabízely tak vědecky podložené a přitom přístupnou formou zpracované informace o možných dopadech klimatické změny a adaptačních možnostech.“ doplňuje ředitel Centra prof. Michal V. Marek.

 

Kontakty:

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

vedoucí týmu, hlavní koordinátor prací, oblast zemědělství
mirek_trnka@yahoo.com
+420 725 950 927

Miroslav Trnka je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR, v.v.i. a zároveň profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho hlavním vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách; a dále se také intenzivně věnuje výzkumu sucha na území ČR. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu zemědělského sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

členka týmu, obecné informace, rady
bartolen@gmail.com
+420 731 622 088

Lenka Bartošová se věnuje výzkumu dlouhodobých fenologických řad planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v lužních lesích na jižní Moravě a jejich interakcí s fenologicií řízených agrosystémů. Podílí se také na výzkumu sucha a úzce spolupracuje s farmáři a zástupci zemědělské praxe.


prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, Dr.Sc., dr. h.c.
ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

M: +420 602 545 22
Email: marek.mv@czechglobe.cz
http://www.czechglobe.cz

 

Mgr. Hana Šprtová
public relations

M: +420 602 707 979
Email: sprtova.h@czechglobe.cz
http://www.czechglobe.cz

 

Poznámka pro editory:

Projekt „CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR“ vznikl díky podpoře grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Partnerem projektu jsou také kolegové z Norwegian University of Life Sciences, kteří v projektu vystupují jako nezávislá poradní a oponentská část týmu. Dalším partnerem je Mendelova univerzita v Brně. Projekt bude ukončen v dubnu 2016. Provoz portálu www.klimatickazmena.cz  bude následně zajišťován Centrem CzechGlobe.